Kommentarer som görs i anslutning till inlägg ska godkännas av författaren innan de publiceras. Det går dock att ange i kommentaren att den inte är avsedd för publicering, vilket i så fall kommer att respekteras.

Synpunkter, kommentarer och andra ärenden kan också framföras direkt till Christer Hallerby på mail till christer.hallerby@c2s.se.

Önskas kontakt via telefon, gå via mailen.

Det går också att prenumerera på meddelande via e-post när ett nytt inlägg publicerats. Det görs i så fall i formuläret nedan till vänster.